VOC: gemeentelijk netwerk voor mobiliteit & infrastructuur

De VOC is in 1998 ontstaan als vereniging van centrumgemeenten binnen het openbaar vervoer.
Inmiddels is de VOC een gemeentelijk netwerk voor mobiliteit en infrastructuur.
Wij zijn belangenbehartiger en kennispartij namens onze aangesloten gemeenten.
Kernpunten van onze aanpak zijn:

  • Inspiratie en kennisuitwisseling
  • Praktische hulp en advisering
  • Invloed op beleidsontwikkeling
  • Lobby en belangenbehartiging

 


De mensen achter de VOC

De VOC wordt aangestuurd door het Algemeen Bestuur van de VOC. Hierin hebben alle wethouders mobiliteit van de aangesloten gemeenten zitting.

De dagelijkse leiding ligt in handen van het Dagelijks Bestuur. Deze bestaat uit de wethouders Ed Rentenaar (gemeente Lelystad), Rik van der Linden (gemeente Dordrecht), Mario Jacobs (gemeente Tilburg) en Jannie Visscher (gemeente Eindhoven, tevens lid van de VNG-commissie Zorg en Welzijn).

Ed Rentenaar is tevens voorzitter van de VOC en heeft een adviserende stem in de VNG-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit. Ambtelijke ondersteuning wordt geleverd door de beleidsmedewerkers van de aangesloten gemeenten: de VOC Contactgroep OV en het VOC Intergemeentelijk Verkeersoverleg.

Het VOC-bureau wordt bemenst door secretaris Arthur ter Weeme en beleidsadviseurs Alex MinkZij opereren vanuit het gebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag.

Dagelijks Bestuur:
Ed Rentenaar (voorzitter), Mario Jacobs, Jannie Visscher en Rik van der Linden
VOC-bureau:
Arthur ter Weeme (secretaris) en Alex Mink (beleidsadviseur)

De algemene contactgegevens van het VOC-bureau vindt u op onze contactpagina


Onze visie op mobiliteit

Ons netwerk werkt vanuit de visie dat mobiliteit een middel is om maatschappelijke en economische doelen te realiseren.
Mobiliteit staat niet op zichzelf, maar komt voort uit diverse ontwikkelingen en bronnen. Gemeenten moeten dit in goede banen zien te leiden: de Nederlandse gemeenten beheren samen ongeveer 90% van de infrastructuur.
Mobiliteitsvraagstukken worden steeds vaker beïnvloed door demografie, de klimaatverandering, een flexibeler economie en verstedelijking versus krimp.
Daarnaast worden thema’s als data, veiligheid en gezondheid steeds belangrijker.
Veel gemeenten worden geconfronteerd met de vraag hoe zij deze vragen en ontwikkelingen kunnen doorvertalen in hun lokale bereikbaarheid.
De VOC spant zich in om gemeenten op weg te helpen en met elkaar contact te leggen. En wij geven aan markt- en kennispartijen de kans om contact te leggen met onze achterban.

Wat doen wij?

Wij geloven in de samenwerking op inhoud. De VOC is geen klassieke organisatie die namens gemeenten op ontwikkelingen reageert. Wij willen vooral de gemeentelijke agenda leidend laten zijn en onderwerpen van onderaf de ruimte geven die ze verdienen.
Onze visie geven wij verder handen en voeten door beheer en beleid bij elkaar te brengen, door het organiseren van het contact tussen gemeenten en relevante spelers, en vooral ook door het ontsluiten van aanwezige kennis bij onze achterban en andere relevante spelers. Kortom: gemeenten helpen elkaar op weg en krijgen de kans om nieuwe kennis op te doen.
De VOC heeft ook goede contacten met Tweede Kamerleden en met bestuurlijke partners zoals het Ministerie van I&M namens onze aangesloten gemeenten. De VOC werkt veel samen met Rijkswaterstaat, Prorail, het Platform WOW, VNG en CROW-KpVV. Namens onze achterban verzorgen wij ook de lobby en belangenbehartiging over verkeersonderwerpen.
Wij zetten in op digitaal werken door het faciliteren van kennisuitwisseling via ons besloten digitale netwerk en onze wekelijkse nieuwsbrief.
Het persoonlijke contact wordt gewaarborgd door het organiseren van bijeenkomsten tussen ambtelijke vakgenoten met veel ruimte voor inspiratie over nieuwe ontwikkelingen en externe inbreng. Ons jaarlijkse symposium is een ideaal netwerkmoment voor bestuurders en professionals uit het werkveld.

Wij voorzien in het VOC intergemeentelijk verkeersoverleg en in VOC Contactgroepen.

Het VOC Intergemeentelijk Verkeersoverleg

In dit werkverband trekken gemeenten op bij actuele ontwikkelingen die de lokale bereikbaarheid raken. Denk daarbij aan landelijke wetgeving en financiering. Daarnaast is er veel ruimte voor externe inbreng vanuit maatschappelijke en commerciële spelers die zich met mobiliteit en infrastructuur bezighouden.
Het VOC Intergemeentelijk Verkeersoverleg neemt ook standpunten namens de aangesloten gemeenten in. 

VOC Contactgroepen

De VOC Contactgroepen spelen in op specifieke onderwerpen. Zo is er in de VOC contactgroep OV aandacht voor het collectief vervoer in volle breedte: OV, doelgroepenvervoer, MaaS, taxibeleid en de vervoersketen fiets en OV. Gemeenten wisselen kennis uit en nemen standpunten in. Vanzelfsprekend is er veel ruimte voor inbreng vanuit de diverse spelers in het veld. Daarnaast werkt de VOC aan ontwikkeling van andere Contactgroepen, bijvoorbeeld over fietsbeleid en parkeerbeleid.

In de nabije toekomst willen wij ook bijdragen aan kennisproducten voor ambtenaren en bestuurders en het bieden van concrete instrumenten zoals de standaard-parkeerverordening en kennisproducten. Nieuwe thema’s die wij gaandeweg al oppakken zijn o.a. duurzaam rijden, verkeersveiligheid, fiets en voetgangers en parkeerbeleid.

En er zijn nog meer plannen! Stap voor stap pakken wij onze nieuwe werkzaamheden op en breiden wij onze gemeentelijke achterban uit. In het najaar van 2017 willen wij graag een nieuwe naam en structuur voor onze organisatie presenteren.


Doet u mee?

Wij nodigen van harte Nederlandse gemeenten uit om zich aan te sluiten bij het VOC netwerk, zodat we samen kunnen werken aan betere lokale bereikbaarheid voor uw inwoners en bezoekers!

Bel Arthur ter Weeme (070-3738710) of Alex Mink (070-3738713) voor meer informatie over de voordelen van een lidmaatschap voor uw gemeente.
Uw gemeente mag een half jaar lang kosteloos gebruik maken van de diensten van de VOC.
Als aspirant-lid kunt u aanschuiven bij onze bijeenkomsten, meedoen op ons besloten digitale netwerk, u ontvangt de nieuwsbrief en beslist direct mee over de kennisonderwerpen, lobby en strategische koers van de VOC.


Onze achterban

De volgende gemeenten zijn momenteel aangesloten bij de VOC (stand juli 2017):

Alkmaar, Alphen aan den Rijn, Almelo, Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Bergen op Zoom, Breda, Deventer, Doetinchem, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer, s-Hertogenbosch, Hilversum, Moerdijk, Nijmegen, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Sittard-Geleen, Tilburg.

De VOC verzorgt ook het Intergemeentelijk Verkeersoverleg. Binnen dit werkverband worden landelijke ontwikkelingen en wetgevingstrajecten besproken en waar nodig voorzien van advies of verdere uitwerking. Naast de bovenstaande gemeenten zijn de volgende gemeenten actief binnen dit overleg: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Emmen, Venlo, Waalwijk, Zutphen, Zwolle.
Deze gemeenten zijn (nog) niet formeel bij de VOC aangesloten.


 Meer weten?

Meer weten over de ontwikkeling van de VOC tot gemeentelijk netwerk voor mobiliteit & infrastructuur? Bekijk dan onze informatiefolder  of neem voor meer informatie contact op met onze secretaris: Arthur ter Weeme, telefoon: 070 373 8710, e-mail: arthur.terweeme@vng.nl. Vraag ook gerust aan onze leden naar hun ervaringen als lid van de VOC.